Menu

Informatyczne podejście
do audytu

iAudit 2016

O nas

iAudit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 3828.

Elementy determinujące nasze podejście do audytu to przede wszystkim innowacyjne podejście do technik badania i komunikacji z zastosowaniem systemów informatycznych oraz nieustanny rozwój naszego kapitału intelektualnego czyli inwestycje w wiedzę i umiejętności naszych pracowników.

Cel – realizacja usług o najwyższej jakości. Nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

Nasze usługi

Nasze prace przeprowadzane są zgodnie ze standardami polskimi oraz międzynarodowymi (MSRF). Usługi audytorskie realizujemy głównie w zakresie badań sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno wg PSR jak i wg MSR/MSSF, a także badań środków funduszy i programów unijnych.

Audyt ustawowy i kontraktowy:

 • badania i przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi zasadami rachunkowości
 • badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz przygotowanie spółek do wprowadzenia na giełdę
 • badania wynikające z KSH – poprzedzające fuzje i przejęcia, audyt aportów
 • audyt związany z wyceną przedsiębiorstwa
 • audyt systemów kontroli
 • audyt nadużyć – identyfikujemy i oceniamy ryzyko przestępstw gospodarczych, zapobiegamy i prowadzimy dochodzenia
 • audyt przedzakupowy (due diligence)

Doradztwo i inne usługi

 • doradztwo w zakresie rachunkowości – analiza rachunkowości prowadzonej wg MSSF oraz polskich zasad rachunkowości
 • doradztwo w zakresie inwentaryzacji, opracowywanie procedur kontroli wewnętrznej, sporządzanie i przekształcanie sprawozdań finansowych
 • doradztwo w zakresie rachunkowości podatkowej i zarządzania ryzykiem podatkowym nadzór księgowy
 • dokumentacja cen transferowych
 • doradztwo w zakresie wdrażania systemów informatycznych wdrażanie MSR/MSSF

Klienci

Spółki notowane na GPW

Spółki notowane na NewConnect

Informatyka

Administracja publiczna

Handel

Produkcja

Wydawnictwa

Turystyka

Gastronomia

Spółki zarządzające nieruchomościami

Branża medyczna

Media i Reklama

Motoryzacja

Kultura i nauka

Inne

Wybrane audyty projektów finansowanych z funduszy unijnych

 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – badanie projektu „Działanie Zdecentralizowane Programu Sokrates – Erasmus w roku akademickim 2005-2006” oraz przeprowadzenie kontroli finansowej z wykonania przez Narodową Agencję Umowy Ramowej nr 2006-0035/001-001 LE2-11MOB, podpisaną z Komisją Europejską na realizację projektów mobilnościowych Leonardo da Vinci 2006. Zarządzanie programem – FRSE. Audyt systemowy 18 Uczelni Wyższych – beneficjentów Programu Erasmus za okres 2007/2008 Źródło finansowania – Komisja Europejska. Atestacja wykorzystania środków zgodnie z umową. Badanie i ocena raportów finansowych Narodowej Agencji z realizacji umowy na zarządzanie Akcjami Zdecentralizowanymi Programu Młodzież – Prace realizowane na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Programu Młodzież;
 • Audyt projektu pn. „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Poddziałanie 2.1.3. Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Audyt projektu ”Moja przyszłość to praca” realizowanego w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Schemat A: Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie;
 • Audyt projektu „Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach”, realizowanego w ramach Funduszu Spójności przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pabianicach.
 • Audyt systemowy 18 Uczelni Wyższych – beneficjentów Programu Erasmus za okres 2007/2008 Źródło finansowania – Komisja Europejska. Atestacja wykorzystania środków zgodnie z umową.
 • Audyt projektu na zlecenie Carrefour Polska w ramach działania EU PO KL 2.1.1. Projekt szkoleniowy pt „: „Program rozwoju kadr Carrefour Polska wsparciem wzrostu przedsiębiorstwa branży dużej dystrybucji realizującego politykę biznesu odpowiedzialnego społecznie” za okres okres od 1.01.2009 do 31.03.2010 r.

Pełen profesjonalizm, efektywność, solidność i kompetencja są naszymi dewizami. Wiemy, co jest istotne przy prowadzeniu biznesu, dlatego dajemy naszym klientom dokładnie to, czego potrzebują i sprawiamy, że zyskują oni pewność, że powierzone nam zlecenia wykonywane są rzetelnie, przez zespół praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Konsultacje z naszymi specjalistami skoncentrowane są wokół Państwa wymagań, co przynosi wymierne korzyści i pozwala na zminimalizowanie ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wszystkie projekty realizujemy z zachowaniem niezależności, obiektywności oraz poufności danych.

Informacja publiczna

Sprawozdanie z przejrzystości iAudit 2016

iAudit sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-14-0017/17 realizuje projekt pt. " Skalowalność zarządzania procesami audytu w rozwiązaniu informatycznym dla małych i średnich podmiotów audytorskich zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej” współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowej: nowego systemu ICT wspomagającego procesy audytu finansowego wykorzystującego skalowalność MSRF i MSKJ 1 realizowany z wykorzystaniem usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu Netrix Group Sp. z o.o.

Wartość projektu: 292 740 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 166 600,00 PLNZapytanie ofertowe z dnia: 22.03.2017

iAudit sp. z o.o., przygotowując się do realizacji projektu, zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚPInformacja o wyborze Wykonawcy z dnia 31.03.2017 r.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. wyłoniono firmę: Netrix Group Sp. z o.o., ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin, NIP: 946-258-96-06. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym firmą za złożoną ofertę.


DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

iAudit sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14- 370/14-00 realizuje projekt pt. "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w iAudit integrującego zarządzanie procesami biznesowymi." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

iAudit sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-370/14-00 realizuje projekt pt. "Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B w iAudit integrującego zarządzanie procesami biznesowymi." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Cel projektu: Zakup licencji na elektroniczny system B2B usprawniający wspólne działanie IAudit Sp. z o. o. i jej partnerów biznesowych.
Planowane efekty: W ramach projektu powstało zaawansowane oprogramowanie B2B, oparte o technologie klasy Enterprise, służące wymianie danych i zapewniające bezpieczny kanał komunikacji pomiędzy iAudit Sp. z o.o. i Partnerami. Wdrożenie systemu w Spółce oraz u jej partnerów zautomatyzowało główne procesy zachodzące pomiędzy iAudit i Partnerami biznesowymi.

Wartość projektu: 969 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 678 650,00 PLN

Informacja o wyborze Wykonawcy z dnia 11.07.2014:

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert na realizację projektu "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w IAudit integrującego zarządzanie procesami biznesowymi", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość na realizację zamówienia wybrano firmę TSUNAMI Sp. z o.o., ul. Krańcowa 55, 20-356 Lublin, której oferta była najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą cenę, która stanowiła jedyne kryterium wyboru oferty wygrywającej.

Zaproszenie do składania ofert z dnia 03.07.2014:

IAudit sp. z o.o., przygotowując się do realizacji projektu, zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą Przyszłość: inwestycja pod tytułem "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w IAudit integrującego zarządzanie procesami biznesowymi."

W załaczeniu znajdziecie Państwo formularz ofertowy oraz wymagania systemowe.

Zapraszamy do składania ofert.Kontakt

 • iAudit Sp. z o.o.

  ul. Górczewska 11/4
  01-189 Warszawa

 • +48 22 462 79 87

  +48 531 998 094

Prezes zarządu

Maciej Skórzewski

Maciej Skórzewski
Biegły rewident nr 10396
maciej.skorzewski@i-audit.pl
T +48 663 663 602

Członek zarządu

Barbara Konopacka

Barbara Konopacka
Biegły rewident nr 12713
barbara.konopacka@i-audit.pl
T +48 504 172 987

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
Nr 3828
Kapitał zakładowy
5000 PLN
(opłacony w całości)
Numer Regon
146405005
Numer Identyfikacji Podatkowej
525-254-28-90
Wpis do KRS
0000441175
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr konta bankowego
59 2490 0005 0000 4530 5623 7777
Formularz ofertowy

Prosimy o wypełnienie danych które w istotnych aspektach dotyczą Państwa Firmy

Nazwa firmy
Miasto
Telefon
Imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. oferty
Ilość zakładów/oddziałów samobilansujących się
Krótki opis działalności podmiotu
Okres objęty sprawozdaniem
Pozycja Stan na dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego (w tys. PLN) Stan na dzień bilansowy Planowany (w tys. PLN)
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Wynik finansowy
Kapitał własny
Zatrudnienie (ilość osób)
Zakres prac Data przedłożenia sprawozdania do przeglądu/badania Preferowana data zakończenia prac audytorskich
Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z PSR/MSR/HBII/US GAAP/ UK GAAP/*
Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z PSR/MSR/HBII/US GAAP/ UK GAAP/*
Przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z PSR/MSR/HBII/US GAAP/ UK GAAP/*
Przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z PSR/MSR/HBII/US GAAP/ UK GAAP/*
Inne prace:
Raport i opinia - w wersji polskiej /angielskiej lub/i niemieckiej?
Audytor i Opinia za ostatni rok obrotowy (bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniem/ odmowa/odstąpienie)?

*prosimy o informacje wg jakich standardów ma być przeprowadzone badanie/przegląd

×